Thì hiện tại 1-1 và hiện tại hoàn thành rất giản đơn nhầm lẫn trong quá trình học tập. Để hiểu rõ hơn về hiện tại đơn cùng hiện tại kết thúc cũng như sự kiểu như và khác nhau của chúng, hãy thuộc anphukhanganchau.vn mày mò trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành và cách dùng


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước đang tốt tiếng Anh như người phiên bản xứ & trở nên tân tiến ngôn ngữ vượt trội qua những app của anphukhanganchau.vn

Đăng ký kết ngay và để được anphukhanganchau.vn hỗ trợ tư vấn sản phẩm tương xứng cho con.


Ngữ pháp: Thì lúc này đơn (Present Simple)

Định nghĩa

Thì hiện tại đơn (Present Simple Tense) cần sử dụng để mô tả một vụ việc hay hành vi có tính bao quát được lặp đi tái diễn nhiều lần; diễn tả một thực sự hiển nhiên giỏi một hành động đang diễn ra trong thời gian hiện tại.

Công thức


Loại câu

Động tự thường

Động từ “to be”

Khẳng định

I/we/they/you + V + (O)

She/he/it + Vs/es + (O)

Ex: I get up early every day. (Tôi dậy sớm từng ngày.)

I + am + (O)

He/she/it + is + (O)

You/we/they + are + (O)

Ex: I am here now. (Tôi sống ngay đây.)

Phủ định

I/we/they/you + bởi vì not + V + (O)

She/he/it + does not + V + (O)

Ex: We don’t come from Switzerland. (Chúng tôi không đến từ Switzerland.)

I + am not + (O) He/she/it + is not + (O) You/we/they + are not + (O)

Ex: He isn’t an engineer. (Anh ấy ko phải là một trong kỹ sư.)

Nghi vấn

Do/ Does + S + V + (O)?

Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: vì chưng you often have breakfast? No, I don’t.

(Bạn có tiếp tục ăn sáng không? Không, tôi không.)

Am/is/are + S + O?

Yes, S + am/is/are.

No. S + am/is/are + not.

Ex: Are you tired?

Yes, I am.

(Bạn có mệt không? Vâng, tôi có.)


Cách dùng

Trong 6 thì giờ đồng hồ Anh, thì bây giờ đơn diễn tả:

Một thực sự hiển nhiên mà không ai rất có thể chối bao biện được.

Một sở thích, kiến thức sinh hoạt được lặp đi lặp lại ở hiện tại.

Một kế hoạch trình, thời hạn biểu.

Những tình huống mang tính chất bền vững, kéo dài.

Dấu hiệu dấn biết

Ở thì hiện tại đơn, những trạng từ bỏ thường xuất hiện trong câu là:

once/ twice/ three time a week/ month/ year

always, usually, often, sometimes, rarely, never.

every day/ week/ month/ year.

Cách phân tách động từ vào thì bây giờ đơn

Quy tắc thêm đuôi s/es vào sau hễ từ số ít:

Đa số đụng từ + “s” (ex: makes, works,...)

Động từ xong bằng “ch, o, s, sh, z, x” + es (ex: does, watches, washes,...)

Phụ âm “y” đổi thành “i” với + “es” (ex: fly -> flies)

Nguyên âm + “y” + “s” (ex: plays,...)

Lý thuyết: Thì hiện tại tại kết thúc (Present Perfect)

Định nghĩa

Thì hiện tại chấm dứt ( Present Perfect Tense) dùng để làm chỉ một hành động ví dụ đã bước đầu từ vượt khứ, kéo dãn dài đến lúc này và rất có thể tiếp tục vào tương lai.

Công thức


Loại câu

Động tự thường

Khẳng định

I/ we/ they/ you + have + P2 + (O)

Ex: I have seen him. (Tôi đã nhận thức thấy anh ấy.)

She/ he/ it + has + P2 + (O)

Ex: She has read the book. (Cô ấy vẫn đọc cuốn sách.)

Phủ định

I/ we/ they/ you + have + not + P2 + (O)

Ex: I haven’t seen him. (Tôi dường như không nhìn thấy anh ấy.)

She/ he/ it + has + not + P2 + (O)

Ex: She hasn’t read the book. (Cô ấy dường như không đọc cuốn sách.)

Nghi vấn

Have/has + S + P2 + O? Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t/ hasn’t.

Ex: Has he painted the house? (Anh ấy vẫn sơn ngôi nhà chưa?)

No, he hasn’t. (Chưa, anh ấy chưa.)


Cách dùng

Thì hiện nay tại hoàn thành dùng nhằm diễn tả:

Sự câu hỏi đã xảy ra nhưng không rõ thời điểm.

Hành rượu cồn vừa mới xảy ra.

Hàng cồn đã xẩy ra trong thừa khứ, kéo dãn dài đến bây giờ và hoàn toàn có thể diễn ra vào tương lai.

Trải nghiệm, tay nghề trong thừa khứ.

Dấu hiệu dấn biết

Các trạng từ kèm theo thì hiện tại hoàn thành:

since, for

just, ever, never, already

recently, lately, so far, yet

Ứng dụng: bài xích tập về thì hiện tại đơn và lúc này hoàn thành

Bài tập về thì lúc này đơn

My father always ………..delicious meals. (make)

Tom……………..vegetables. (not eat)

Rosie………………….shopping every week. (go)

…………Miley & David ……….. To lớn work by bus every day? (go)

……………….. Your parents ………………..with your decision? (agree)

Where………………..that guy…………………from? (come)

Where ………………….. Your mother …………………..? (work)

James ……………………… usually ……………….. The trees. (not water)

Who ………………..the washing in your house? (do)

They …………….. Out once a week. (eat)

The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.

I lượt thích Math và she (like)……….Literature.

I (bake)...............cookies twice a month.

My best friend (write)....................... To lớn me every week.

Jane always…………………(take care) of her sister.

My family (have)……….a holiday in December every year.

Martha và Kevin ………………… (swim) twice a week.

Xem thêm: Lịch Chiếu Phim Cgv Hồ Gươm Plaza Hà Nội, Cgv Hồ Gươm Plaza

She ……………..(help) the kids of the neighborhood.

Mike (be).............humour.He always …………. (tell) us funny stories.

Tiffany và Uma (be) …………………my friends.

Look. He _______ (listen) to lớn us.

We ________ (stay) at a khách sạn this week.

My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

Jill _____ (have) a lot of money.

They usually _____ (leave) on Sunday.

Please, stop! You _____ (drive) so fast!

We ______ (meet) in Berlin each year.

We ______ (go) to discos on Fridays.

He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

I _____ (have) a shower

Đáp án:


1. Makes

2. Doesn’t eat

3. Goes

4. Do…go

5. Do…agree

6. Does…come

7. Does…work

8. Doesn’t usually water

9. Does

10. Eat

11. Starts

12. Likes

13. Bake

14. Writes

15. Takes care

16. Has

17. Swim

18. Helps

19. Is – tells

20. Are

21. Is listening

22. Are staying

23. Go is buying

24. Has

25. Leave

26. Are driving

27. Meet

28. Go

29. Comes

30. Am having


Bài tập thì bây giờ hoàn thành

She (be)…………. At her computer for eight hours.

Hannah (not/have) ……………any fun a long time.

My grandfather (not/ play)……….. Any sport since last year.

You’d better have a shower. You (not/have)………. One since Monday.

I don’t live with my family now và we (not/see)…………. Each other for ten years.

I…… just (realize)…… that there are only three weeks khổng lồ the end of the semester.

Anna (finish) … reading three books this month.

How long…….. (you/know)………. Each other?

……….(You/ take)………… many photographs?

Jack (eat)……………. At the Sheraton khách sạn yet?

My brother (not/ play)……….. Any sport since last year.

Some people (attend)………….the meeting right now.

I’d better take a bath. I (not/take)…………one since Sunday.

I don’t keep in touch with Alan và we (not/call)…………each other for 6 months.

Where is your father? He…………………(have) lunch in the kitchen.

Why are all these people here? What (happen)………………..?

I………….just (realize)…… that there are only two weeks khổng lồ the final exam.

She (finish) ……….. The English course this week.

At present, he (compose)…………a piece of music.

We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

Đáp án:


1. Has been

2. Hasn’t had

3. Hasn’t played

4. Haven’t had

5. Haven’t seen

6. Have…realized

7. Has finished

8. Have…known

9. Have you taken

10. Has Jack eaten

11. Hasn’t played

12. Are attending

13. Haven’t had

14. Haven’t seen

15. Is having

16. Is happening

17. Have just realized

18. Has finished

19. Is composing

20. Are having


Hiện tại 1-1 và hiện nay tại ngừng là hai trong các các thì tinh vi và rất dễ gây nên nhầm lẫn tốt nhất trong ngữ pháp giờ Anh. Để có thể phân biệt và áp dụng thành thạo nhì thì này, chúng ta phải nắm thật chắc các kiến thức về công thức, cách dùng tương tự như ghi nhớ các dấu hiệu phân biệt căn bản.

Luyện tập thiệt nhiều các dạng bài bác về phân tách động tự là một giải pháp hiệu quả giúp bạn cũng có thể dễ dàng khác nhau thì lúc này đơn cùng thì lúc này hoàn thành. Ngoài bài toán luyện tập những bài tập liên quan, các chúng ta có thể vận dụng những mẫu câu đã học vào trong giao tiếp sinh hoạt từng ngày để trau dồi vốn từ bỏ vựng cũng như kiến thức về ngữ pháp nữa nhé.

Trên đó là các kỹ năng ngữ pháp và bài bác tập luân phiên quanh thì hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành, hy vọng nội dung bài viết đã đưa về cho các bạn bài học ngã ích.