Nhập học tiếng Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày tựu trường của sinh viên khi trúng tuyển chọn vào các trường đại học trải qua trực tiếp tốt trực tuyến.

Bạn đang xem: Nhập học tiếng anh là gì


Nhập học tiếng Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học tập được trường thông tin trước mang đến sinh viên khi nhập học.

Khi học viên được trúng tuyển chọn vào các trường học sinh nguyện vọng. Những trường đại gọc sẽ gửi giấy báo trúng tuyển với ngày nhập học đến học sinh.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, triệu chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bởi cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: cỗ giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: cỗ môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: công ty nhiệm cỗ môn, trưởng bộ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào tạo.

Pass /pæs /: Điểm trung bình.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm khá.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm giỏi.

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc.

Xem thêm: How To Choose The Right Lamp For Any Room, How To Select The Perfect Table Lamp

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy khai sinh.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ tốt nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học viên nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học.

Một số chủng loại câu giờ đồng hồ Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 và 2006.

Do kĩ năng tiếp cận giáo dục đào tạo tăng lên, tỷ lệ nhập học tập tăng gấp đôi từ năm 1996 cho năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university level increased by 51% from 2002 to 2015.

Tỷ lệ nhập học những lớp giờ đồng hồ Trung nghỉ ngơi cấp đại học đã tăng 51% từ thời điểm năm 2002 đến năm 2015.

Bài viết nhập họctiếng Anh là gì đượctổng hợp bởi giáo viên trung trung tâm tiếng Anh anphukhanganchau.vn.