Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thông dụng - Để các bước của chúng ta được thuận lợi và thuận lợi hơn, bạn luôn luôn phải có kiến thức về giờ đồng hồ Anh chăm ngành.

Bạn đang xem: Giá trị còn lại tiếng anh là gì

Bạn đang xem: giá chỉ trị còn sót lại tiếng anh là gì

Đối với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán - truy thuế kiểm toán mà các bạn hay gặp trong nghành nghề này, hi vọng chúng đã giúp các bạn dễ dàng thao tác làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán bằng giờ đồng hồ Anh dễ dãi hơn.Bạn đang xem: giá chỉ trị còn sót lại tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: giá trị còn sót lại tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là những từ bỏ vựng giờ Anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng nhất hiện nay, cùng chúng tôi tìm gọi qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: chi tiêu phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: trợ thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: xây đắp cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: chi phí xây dựng cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá chỉ vốn buôn bán hàng

17. Current assets: tài sản lưu rượu cồn và chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: ngân sách chi tiêu chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: ngân sách hoạt cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: chi phí bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập cá nhân bất thường

30. Extraordinary profit: roi bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: sản phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia sản cố định

37. General & administrative expenses: chi phí quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments & tools: Công cụ, hình thức trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: đề nghị trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản chi tiêu tài thiết yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: các khoản thay chấp, ký kết cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: mặt hàng hoá tồn kho

Bạn vẫn xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: bỏ ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: tài sản lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn khiếp phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: nguồn vốn chủ sở hữu

Prepaid expenses: giá thành trả trước

73.

Xem thêm: Diên Hi Công Lược Nghĩa Là Gì Và Các Cấp Bậc Chốn Hậu Cung Ra Sao Chưa?

Profit before taxes: roi trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi nhuận từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: những khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: đề nghị thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: giảm ngay bán hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- các khoản cầm cố chấp, ký kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn ngân sách kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: tài sản thừa hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes & other payables to the State budget---- Thuế và những khoản bắt buộc nộp bên nước

96. Total assets: tổng số tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: đề xuất trả cho người bán

99. Treasury stock: cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng chuyên ngành lúc kế toán làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Ngân hàng card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: giao dịch thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách chi tiêu vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cp ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: ngân sách bảo tồn hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: ưu tiên tiền mặt

14. Historical cost principle : phép tắc giá gốc

** Các bí quyết trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá bán vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp dịch vụ thương mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ nên trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ nên trả vào đầu kỳ + các khoản chiết khấu cảm nhận + các khoản chi phí nợ trả mang lại nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ buộc phải thu cùng nợ yêu cầu trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng

Để có thể làm tốt hơn vào từng nghành của ngành kế toán, thì ngay bay giờ chúng ta cần định hướng xu hướng phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể cách xuất sắc và công dụng nhất bay giờ là ko ngừng nâng cao kiến thức cũng tương tự kinh nghiệm làm việc của chính mình qua những khóa huấn luyện kế toán ở các trung tâm.

Chuyên mục: loài kiến ThứcChuyên mục: thư viện tài liệu