Cấu trúc và biện pháp dùng các thì trong giờ anh: Xem chi tiết công thức của 12 thì trong giờ đồng hồ anh thuộc dấu hiệu nhận biết và bí quyết dùng của những thì trong giờ đồng hồ anh khi chúng ta học ngữ pháp tiếng anh.

Bạn đang xem: Cách dùng và dấu hiệu của các thì

Trước khi đi vào chi tiết từng thì, bạn cũng có thể theo dõi bảng bắt tắt về 12 thì trong giờ đồng hồ anh dưới đây:

*
Ngữ pháp giờ đồng hồ anh: 12 thì trong giờ anh

1. Thì hiện tại Đơn (Simple Present):

S + Vs/es + O (Đối với động từ Tobe)S + do/does + V + O (Đối với đụng từ thường)

Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách dùng thì lúc này đơn

Thì hiện tại đơn biểu đạt một chân lý , một thực sự hiển nhiên. Ex: The sun ries in the East. Tom comes from England.Thì bây giờ đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra tiếp tục ở hiện tại. Ex: Mary often goes khổng lồ school by bicycle. I get up early every morning.Lưu ý : ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.Thì bây giờ đơn diễn tả năng lực của con bạn : Ex : He plays badminton very wellThì lúc này đơn còn biểu đạt một kế hoạch bố trí trước sau này hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động trường đoản cú di chuyển.

2. Thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous): S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

Dấu hiệu phân biệt Thì bây giờ tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment,……….

Cách cần sử dụng Thì bây giờ tiếp diễn

Thì bây giờ tiếp mô tả một hành động đang ra mắt và kéo dài dài một thời hạn ở hiện tại tại. Ex: The children are playing football now.Thì này cũng thường tiếp sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.Thì này còn biểu đạt 1 hành vi xảy ra lặp đi tái diễn dùng với phó từ ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember –Thì này còn được sử dụng để diễn tả một hành động sắp xảy ra ( nghỉ ngơi tương lai gần) Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không cần sử dụng thì này với các động từ chỉ nhấn thức chi giác như : khổng lồ be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,………. Ex: I am tired now. She wants khổng lồ go for a walk at the moment. Vị you understand your lesson? lúc học tiếng anh online, chúng ta có thể tham khảo thêm về phương pháp chia thì trong giờ anh

3. Thì vượt khứ solo (Simple Past): S + was/were + V_ed + O

Dấu hiệu nhận thấy thì quá khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng thì vượt khứ đơn: Thì quá khứ đơn miêu tả hành rượu cồn đã xảy ra và ngừng trong thừa khứ với thời gian xác định.

CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ

When + thì thừa khứ solo (simple past)When + hành vi thứ nhất

4. Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous): S + was/were + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết thì vượt khứ tiếp diễn: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).

Cách dùng thì thừa khứ tiếp diễn: sử dụng để miêu tả hành đụng đã xẩy ra cùng lúc. Cơ mà hành động đầu tiên đã xẩy ra sớm hơn cùng đã đang liên tiếp xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.

CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING. While + thì quá khứ tiếp nối (past progressive)

5. Thì hiện tại chấm dứt (Present Perfect): S + have/ has + Past participle + O

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng thì bây giờ hoàn thành:

Thì hiện tại hoàn thành biểu đạt hành hễ đã xảy ra hoặc chưa lúc nào xảy ra nghỉ ngơi 1 thời hạn không khẳng định trong thừa khứ.Thì hiện tại tại xong cũng biểu đạt sự lập đi lập lại của 1 hành động trong thừa khứ.Thì hiện nay tại hoàn thành cũng được sử dụng với i since và for.Since + thời gian ban đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi bạn nói sử dụng since, fan nghe nên tính thời hạn là bao lâu.For + khoảng thời gian (từ ban sơ tới bây giờ) Khi bạn nói dùng for, người nói đề xuất tính thời hạn là bao lâu.

Xem thêm: Cảnh Báo Những Thông Tin Về Thai 38 Tuần Đạp Nhiều Về Đêm Có Sao Không?

*

6. Thì hiện tại tại xong tiếp diễn (Present Perfect Continuous): S + have/ has + been + V_ing + O

Dấu hiệu nhận ra Thì hiện tại xong tiếp diễn: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far.

Cách cần sử dụng thì hiện tại kết thúc tiếp diễn: Thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi đã xẩy ra trong quá khứ và tiếp tục tới lúc này (có thể cho tới tương lai).

7. Vượt khứ kết thúc (Past Perfect): S + had + Past Participle + O

Dấu hiệu phân biệt thì quá khứ trả thành: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng thì quá khứ trả thành: Thì vượt khứ trả thành mô tả 1 hành vi đã xẩy ra và dứt trong thừa khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và dứt trong vượt khứ.

8. Thừa khứ kết thúc tiếp diễn (Pas Perfect Continuous): S + had + been + V_ing + O

Từ nhận thấy thì vượt khứ dứt tiếp diễn: until then, by the time, prior to lớn that time, before, after.

Cách cần sử dụng thì khứ xong tiếp diễn: Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xẩy ra trong thừa khứ và xong xuôi trước 1 hành động khác xẩy ra và cũng hoàn thành trong vượt khứ

9. Tương lai solo (Simple Future): S + shall/will + V(infinitive) + O

Cách sử dụng thì tương lai đơn:

Khi bạn đoán (predict, guess), sử dụng will hoặc be going to.Khi các bạn chỉ dự định trước, sử dụng be going to lớn không được sử dụng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING lớn + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)Khi bạn diễn đạt sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, cần sử dụng will không được dùng be going to. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại tại: simple form)

10. Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous): S + shall/will + be + V_ing+ O

Dấu hiện nhận ra Thì tương lai tiếp diễn: in the future, next year, next week, next time, and soon.

Cách dùng Thì sau này tiếp diễn:Thì tương lai tiếp diễn diễn đạt hành đụng sẽ xẩy ra ở một thời điểm nào kia trong tương lai.

CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hoặcCHỦ TỪ + BE GOING to lớn + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING

11. Thì tương lai ngừng (Future Perfect): S + shall/will + have + Past Participle

Dấu hiệu phân biệt Thì tương lai trả thành: by the time and prior khổng lồ the time (có tức thị before)

Cách sử dụng Thì tương lai trả thành: Thì tương lai trả thành diễn đạt 1 hành vi trong tương lai sẽ chấm dứt trước 1 hành động khác trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

12. Tương Lai chấm dứt Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous): S + shall/will + have been + V_ing + O

Cách dùng: Thì tương lai xong tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành động sẽ đang xảy ra sau này và sẽ chấm dứt trước 1 hành vi khác vào tương lai.