Thì hiện tại đơn tobe là gì? Động từ tobe gồm 3 thể am, is, are tương xứng với các chủ ngữ là đại tự nhân xưng, danh tự số ít, số nhiều. Trong bài học kinh nghiệm này, anphukhanganchau.vn sẽ phân chia sẻ cụ thể về công thức, biện pháp dùng và bí quyết động từ khi dùng thì lúc này đơn cùng với tobe.

Bạn đang xem: Cách dùng tobe trong thì hiện tại đơn


*
Bài tập thì lúc này đơn với động từ TOBE

Bây giờ! chúng ta cùng nhau ôn tập thì lúc này đơn sử dụng động trường đoản cú dạng tobe với những bài tập bên dưới đây:

Bài 1: phân tách động từ bỏ tobe trong ngoặc để ngừng câu.

1. This (be) _____________ Lan’s mother.

2. Her name (be) _____________ Hang.

3. She (be) _____________ 39 years old.

4. She (be) _____________ a doctor.

5. She (work) _____________ in a factory.

6. Everyday, she (get) _____________ up early. She (get) _____________ up at 5 o’clock.

7. She (brush) _____________ her teeth and (wash) _____________ her face.

8. Then, she (do) _____________ the housework.

9. She (have) _____________ breakfast at half past six.

10. Then, she (go) _____________ to work at fifteen to seven.

11. She (go) _____________ trang chủ at half past four.

12. They (work) _____________ very hard.

Bài 2: trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng từ gợi ý.

1. What does your father do? (engineer)

…………………………………………………………………………….

2. Where does Mr. Phu live? (Hang vào street)

…………………………………………………………………………….

3. What bởi vì Bien & his sister do everyday? (go khổng lồ school)

…………………………………………………………………………….

4. What time is it? (fifteen khổng lồ eleven)

…………………………………………………………………………….

5. What vị Mr. Và Mrs. Smith vì chưng every evening? (watch TV)

…………………………………………………………………………….

6. What bởi vì you do? (student)

…………………………………………………………………………….

7. Where is your class? (the third floor)

…………………………………………………………………………….

8. What time does Lan vày her homework? (at 7 o’clock)

…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Tinh Bột Nghệ Để Tăng Cân, Bụng Thon Gọn Và Săn Chắc

9. How many rooms does your house have? (three)

…………………………………………………………………………….

10. What does your brother vị after school? (do his homework)

…………………………………………………………………………….

Bài 3: Điền hễ từ tobe vào chỗ trống để hoàn thành câu.

1. A: Where are we now? I have no idea.

B: You ______ just in front of our house.

2. A: Are you hungry? Have something to eat.

B: Yes, I ______ a little bit hungry.

3. A: Is your sister at school? I must talk to lớn her.

B: No, She_______ at school.

4. A: Where are your parents? Are they at home?

B: My Mom và Dad ________ at work.

5. A: Is Peter your friend? & what about Bill?

B: Tom & James _______ my best friend.

6. A: I think these stories are very interesting.

B: Really? The stories ________ interesting at all.

7. A: How often are you ill? You must go to see a doctor.

B: Quite often, I ________ very healthy.

8. A: Are Sury và Maria good at sports?

B: Well, Sury ________ quite good at athletics, but Maria isn’t.

9. A: Am I the best student in our class? What do you think?

B: No, you ________. I’m the best.

10. A: Where are you, Simon? I need your help.

B: I’m afraid Simon ________ here. He is at the shop.

11. A: ________ your brother at home?

B: No, he isn’t. I can’t find him anywhere.

12. A: Where _________ Mark and Jim? I can’t see them.

B: Mark is over there & Joe is in the hall.

13. A: _______ we at the right airport?

B: I hope so. If not, we’ll miss our plane.

14. A: Why _______ I so lazy? I stay in bed till lunch every Saturday and Sunday